Eesmärgid ja ülesanded õppeaastaks

  1. Õpilase individuaalsete vajaduste ja võimetega arvestamine õppe- ja kasvatustegevuses.
  2. Vaimse ja füüsilise turvalisuse tagamine igapäevastes õppetingimustes, vastastikuse austuse ja lugupidamise kasvatamine.
  3. Avatuse ja koostöö arendamine kõikide sidusrühmade vahel.
  4. Õpetajate enesearendamine haridustehnoloogiliste pädevuste rakendamiseks.