Kavandatud õppenõukogu tegevused 2016/2017. õa

Õppenõukogu tegevus Korralise õppenõukogu toimumise aeg Vastutaja Õppenõukogu tegevusse kaasatud isikud
Väljasõidu ÕN
 • Õppeaasta lõpetamine
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine.
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste
 • läbiarutamine ning kooli juhtkonnale
 • parendusettepanekute tegemine.
 • Õpilaste tunnustamise korra kinnitamine
 • Õppenõukogu liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri valimine.
 • Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 • Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine (kokkuvõte õpetajate ning 2., 5. ja 8. õpilaste ja lastevanemate küsitlusest)
29.08.16 õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees,
õppenõukogu liikmed
 • Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 • Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 • Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse avaldamine .
 • Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest
05.01.17 10:00 õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees,
õppenõukogu liikmed
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.
02.06.17 9:00 õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees, õppenõukogu liikmed
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
 • Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 • Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõpetamisel.
19.06.17 10:00 õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees, õppenõukogu liikmed
 • Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine
29.08.17 10:00 õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees, õppenõukogu liikmed