Kavandatud õppenõukogu tegevused 2017/2018. õa

Õppenõukogu tegevus Korralise õppenõukogu toimumise aeg Vastutaja Õppenõukogu tegevusse kaasatud isikud
Väljasõidu ÕN
 1. Õppeaasta lõpetamine
 2. Kooli üldtööplaani projekti tutvustamine.
 3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale parendusettepanekute tegemine.
 4. Õppenõukogu liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri valimine.
 5. Välisriigist õpingute jätkamiseks klassi määramine
 6. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 7. Kooli kodukorra läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 8. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine (kokkuvõte õpetajate ning 2., 5. ja 8. õpilaste ja lastevanemate küsitlusest)
29. august 2017 õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees,
õppenõukogu liikmed
 1. Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 2. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 3. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest
5. jaanuar 2018
10:00
õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees,
õppenõukogu liikmed
 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.
11. juuni 2018
12:00
õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees,
õppenõukogu liikmed
 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõpetamisel.
19. juuni 2018
11:00
õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees,
õppenõukogu liikmed
 1. Õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse täiustamiseks.
 2. Kooli üldtööplaani kinnitamine
30. aug. 2018
10:00
õppenõukogu esimees õppenõukogu sekretär, aseesimees,
õppenõukogu liikmed