Kavandatud õppenõukogu 2018/2019. õa

Õppenõukogu tegevus Korralise õppenõukogu toimumise aeg
 • Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 • Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 • Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest
4. jaanuar 2019 10:00
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 • Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 • Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.
7. juuni 2019 13:00
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
 • Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 • Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõpetamisel.
19. juuni 2019 11:00
Väljasõidu ÕN
 • Õppenõukogu liikmete hulgast õppenõukogu sekretäri valimine.
 • Õpilaste järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordamise otsustamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega.
 • Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale parendusettepanekute tegemine.
 • Kooli üldtööplaani kinnitamine
 • Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine (kokkuvõte õpetajate ning 2., 5. ja 8. õpilaste ja lastevanemate küsitlusest)
29. august 2019 10:00