Kavandatud õppenõukogu 2019/2020. õa

29. august 2019 10.00 väljasõidu ÕN

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordamise otsustamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega.
 3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale parendusettepanekute tegemine.
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 5. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine (kokkuvõte õpetajate ning 2., 5. ja 8. õpilaste ja lastevanemate küsitlusest)

3. jaanuar 2020 10.00

 1. Kooli arengukava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 2. Kooli õppekava läbi arutamine ja arvamuse avaldamine selle muudatuste kohta.
 3. Kooli direktori informatsiooni ärakuulamine õppenõukogu otsuste täitmise korraldamisest ja kontrollimisest

5. juuni 2020 10.00

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine.
 2. Õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.
 3. Õpilaste tunnustamine kiituskirjaga.

17. juuni 2020 11.00

 1. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine (seoses täiendava õppetöö sooritamisega).
 2. Õpilaste põhikooli lõpetamise ning lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.
 3. Õpilaste tunnustamine kiitusega põhikooli lõpetamisel.

27. aug. 2020 10.00 väljasõidu ÕN

 1. Õppenõukogu sekretäri valimine.
 2. Õpilaste järgmisse klassi üleviimine või klassikursuse kordamise otsustamine seoses täiendava õppetöö sooritamisega.
 3. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuste läbiarutamine ning kooli juhtkonnale parendusettepanekute tegemine.
 4. Kooli üldtööplaani kinnitamine
 5. Kooli direktori informatsioon (kokkuvõte õpetajate õpilaste ja lastevanemate küsitlusest)
Viimati muudetud 11.05.20