Tartu Tamme Kooli päevakava 2021/2022. õppeaastal

 1. Kooli uksed avatakse kell 7.15 riidehoiutöötaja poolt.
 2. Õppetunnid või õppekava toetavad ringid algavad kell 8.15.
 3. Õppetunni algusest ja lõpust teatatakse meloodilise kellaga.
 4. Õppetunni pikkus on 45 minutit ja vahetundide pikkus on 10 kuni 20 minutit.
 5. Õppetundide ja söögiaegade ajaline järjestus:
  Tund Aeg Toitlustamine
  aeg

  Klassid
  1. 08.15 – 09.00
     
  2. 09.10 – 09.55
  9.55 – 10.10
  1.,2. ja 3. klassid
  3. 10.10 – 10.55
  10.55 – 11.15 4.,5. ja 6.abcd klassid
  4. 11.15 – 12.00
  12.00 – 12.20 6.e, 7., 8. ja 9. klassid
  5. 12.20 – 13.05
  13.00 pikapäevarühm
  6. 13.15 – 14.00
     
  7. 14.10 – 14.55

   
  8. 15.00 – 15.45
     
 6. Õppetunnid toimuvad tunniplaani alusel, mis koostatakse lähtuvalt kooli õppekava tunnijaotusplaanist ning on kooskõlas PGSis lubatud õppetundide nädalakoormusega.
 7. Lisaks kohustuslikele õppetundidele on õpilastel võimalus osaleda ka õppekava toetavate ringide ja huviringide tegevuses.
 8. Koolis toimuvad õppekava toetavad ringitunnid (tähistatud ÕTRing või ring) on märgitud kooli tunniplaani, et õpilasel ja lapsevanemal oleks lihtsam päeva planeerida.
 9. Õppekava toetavad ringid toimuvad kas enne õppetunde 8.15 – 9.00 või peale õppetunde.
 10. 1.abc klassid asuvad Suur kaar 53.
 11. Pikapäevarühm töötab 1. klassidele koolipäevadel viimase õppetunni lõpust kuni kella 14.00ni ja on tunniplaanis tähistatud lühendiga PPR.
 12. Tunniplaan, õppekava toetavate ringide ja huviringide info on kättesaadav kooli kodulehelt.
 13. Ainekonsultatsioonid toimuvad enne või pärast õppetunde aineõpetaja poolt määratud ajal.
 14. Koolipäeval võib õpilane enne tundide lõppu koolist lahkuda aineõpetaja, klassijuhataja, õppealajuhataja või meditsiinitöötaja loal.
 15. Vahetundides võivad õpilased viibida õues selleks ettenähtud territooriumil.
 16. Õhtul suletakse koolimaja kell 22.00.
Viimati muudetud 13.09.21