Tartu Tamme Kool

Õpilaste toetamine Tartu Tamme Koolis

Probleemi ilmnemisel pöördub õpilane või lapsevanem koheselt klassijuhataja poole, kes hindab olukorda ja kavandab edasised tegevused, vestlused osalistega, vajadusel ka ümarlaua osalistega.

Tõsisemate probleemide korral kaasab klassijuhataja tugispetsialisti. Igale klassile/klassijuhatajale on kinnitatud oma sotsiaalpedagoog, kes tegeleb just antud klassiga.

Tugispetsialistide tööd ja suhtlust kooliväliste tugiinstitutsioonidega koordineerib hariduslike erivajaduste koordinaator, kes kaasab vajadusel juhtumipõhiste ümarlaudade töösse ka kooliväliseid spetsialiste (HTK, lastekaitse, netikonstaabel, noorsoopolitseinik jm).

Kui juhtum kvalifitseerub kiusamisjuhtumiks, siis toimuvad arutelud vastavalt KiVa metoodikale.

Kooli tugipersonali ülesanded

Haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerija (HEVKO)

Kooli sotsiaalpedagoogid

Kooli psühholoog

Eripedagoogid

Õpiabirühmad

Viimati muudetud: 18.09.2023