Tartu Tamme Kool

Turvalise õpikeskkonna kujundamise kord Tartu Tamme Koolis

Õppe- ja kasvatustöö eesmärkide täitmist toetab õpikeskkond, kus õpilaste, õpetajate, kooli juhtkonna ja lastevanemate (hooldajate) omavahelised suhted põhinevad demokraatial ja lugupidamisel.

Tartu Tamme Gümnaasiumi turvalise õpikeskkonna kujundamise korra aluseks on kooli arengukava, õppekava, tööplaanid, kooli kodukord, kooli personali ametijuhendid ning Eesti Vabariigis kehtivad seadused.

Turvalise õpikeskkonna tagamiseks on kasutusel kolm põhilist tegevusliini:

1. Kooli õpikeskkonna hetkeseisu analüüs

1.1 Kehtiv kooli kodukord

1.2 Kooli hetkeolukorra hindamine

  Tegevus Aeg Vastutajad, teostajad
1.2.1 Uurimused, küsitlused Kogu õppeaasta jooksul vastavalt jooksvale graafikule Juhtkond, psühholoog
1.2.2 Huvitegevus Kogu õppeaasta jooksul vastavalt jooksvale graafikule Huvijuhid, juhendajad
1.2.3 Traditsioonid, ühisüritused Kogu õppeaasta jooksul vastavalt jooksvale graafikule Juhtkond, õpetajad
1.2.4 Õpikeskkonna SWOT-analüüs Iga kolme aasta järel Juhtkond
1.2.5 Õppeaasta jooksul turvalise koolikeskkonna kujundamisest kokkuvõtete tegemine ja ettekandmine Õppeaasta alguses, õppenõukogus Juhtkond, psühholoog

2. Turvalisust ohustavatele juhtumitele ja asjaoludele reageerimine

  Tegevus Aeg Vastutaja, teostajad
2.1.1 Turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamise korra kehtestamine, täiendamine Iga õppeaasta alguses Juhtkond
2.1.2 Turvalisust ohustavatest juhtumitest teavitamine Kogu õppeaasta vältel, pidevalt Juhtkond, õpetajad, spetsialistid, muu personal, õpilased
2.1.3 Vägivalla- ja kiusamisjuhtudele reageerimine (aluseks kooli kodukord) Kogu õppeaasta vältel, pidevalt Juhtkond, õpetajad
2.1.4 Sotsiaalvõrgustiku koostöö juhtumite käsitlemisel Kogu õppeaasta vältel, pidevalt Õpetajad, psühholoog ja kooliarst koostöös sotsiaal- ja lastekaitsetöötajate, lapsevanemate (hooldajate), perearstide ja psühhiaatritega

3. Turvalisust ohustavate juhtumite ja asjaolude ennetamine.

3.1 Järelevalve

  Tegevus Aeg Teostaja
3.1.1 Vahetundides korrapidamise graafiku koostamine Õppeaasta algul, korrigeerimine vastavalt vajadusele Juhtkond
3.1.2 Korrapidamine vahetundides Vastavalt koostatud graafikule Õpetajad
3.1.3 Korrapidamine rõivistus Aastaringselt Garderoobitöötaja
3.1.4 Turvamine Alates ……….? Turvamees

3.2 Õpilaste aktiviseerimine

  Tegevus Aeg Teostajad
3.2.1 Õpilasomavalitsuse tegevus Kogu õppeaasta vältel Õpilased, õpetajad, huvijuhid, psühholoog
3.2.2 Tugiõpilasliikumine Algatus 2003/2004 õppeaastal
3.2.3 "Sõprusklassid" Algatus 2003/2004 õppeaastal

3.3 Programmid, projektid

  Tegevus Aeg Teostajad
3.3.1 Kiusamise ja vägivalla ennetamise kava koostamine õppeaastaks Õppeaasta algus Juhtkond, psühholoog, õpetajad
3.3.2 Kiusamise ja vägivalla ennetamise kava teostamine Kogu õppeaasta vältel vastavalt kavale Juhtkond, õpetajad, psühholoog
3.3.3 Ürituste ja teemapäevade korraldamine Kogu õppeaasta vältel vastavalt kavale Huvijuhid, õpetajad, õpilased
3.3.4 Osalemine vägivalda ennetavates projektides ja programmides Vastavalt võimalusele Projektimeeskonnad

3.4 Õpikeskkonna parandamisele suunatud täiendkoolitus

  Tegevus Aeg Teostaja
3.4.1 Õpetajate ja spetsialistide täiendkoolitus Koolituskava alusel Koolitajad
3.4.2 Loengud õpilastele Kogu õppeaasta vältel Klassijuhatajad, inimeseõpetuse õpetajad, psühholoog, muud spetsialistid
3.4.3 Loengud ja seminarid lapsevanematele Kogu õppeaasta vältel Klassijuhatajad, psühholoog, muud spetsialistid
Viimati muudetud: 31.01.05