Tartu Tamme Kooli hoolekogu

Koosseis

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 12.12.2017. korraldusega nr 1270

Hoolekogu eesmärgid/ülesanded

Hoolekogu ülesanded on kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 73, sh kooli arengukava täitmise jälgimine ja osalemine muudatuste ettevalmistamisel, arvamuse andmine kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, eelarve projekti, arengukava, kodukorra jms kohta.

Lisaks jälgib hoolekogu kooli igapäevast majandamist (sh toitlustamine, remont, õppevahendid jne) ja püüab kaasa aidata õppekeskkonna parandamisele ning kooliümbruse liikluskorralduse ohutumaks muutmisele.

Olulisteks ülesanneteks peab hoolekogu lapsevanematelt tagasiside andmist kooli juhtkonnale, samuti lapsevanemate ja kooli vahel tekkinud probleemidele lahenduste otsimist ning kooli ja lastevanemate suhtluse tasakaalustamist. Hoolekogu püüab hea seista kooli maine eest.

Lapsevanematel on alati võimalus saata oma küsimused ja ettepanekud hoolekogu liikmetele aadressil hoolekogu(at)tamme.tartu.ee.

Hoolekogu esindajad on koos kooli direktoriga 2017. aasta detsembris kohtunud kooli toitlustaja esindajate ja koolisöökla juhatajaga muutmaks koolisööklas pakutavaid toite ning toiduvalikut õpilastele paremaks ja võimalikult paljudele õpilastele vastuvõetavamaks. Kooli toitlustaja on lubanud arvestada hoolekogu poolt esitatud märkuste ja ettepanekutega.

Hoolekogu tööplaan 2017/2018. õppeaastal

2017/2018. aasta koosolekud

  1. 11. oktoober 2017,
  2. 6. detsember 2017,
  3. 31. jaanuar 2018,
  4. 7. märts 2018,
  5. 11. aprill 2018,
  6. 16. mai 2018,
  7. 5. september 2018,
  8. oktoober 2018 - lapsevanemate üldkoosolek (hoolekogu liikmete valimine),
  9. oktoober või november 2018.

Vajadusel peab hoolekogu koosolekuid tihedamalt (eelkõige kiiret lahendamist vajavate probleemide korral).

Protokollid

1. klasside komplekteerimise ja moodulklasside küsimus

Viimati muudetud: 24.04.18