Tartu Tamme Kooli hoolekogu

Koosseis

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 29.10.2019. korraldusega nr 1162.

Hoolekogu eesmärgid/ülesanded

Hoolekogu ülesanded on kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 73, sh kooli arengukava täitmise jälgimine ja osalemine muudatuste ettevalmistamisel, arvamuse avaldamine kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, eelarve projekti, arengukava, kodukorra ja ja teiste kooli tegevust puudutavate dokumentide ning kooliga seonduvate tegevuste kohta.

Lisaks jälgib hoolekogu kooli igapäevast majandamist (sh toitlustamine, remont, õppevahendid jne) ja püüab kaasa aidata õppekeskkonna parandamisele ning kooliümbruse liikluskorralduse ohutumaks muutmisele.

Olulisteks ülesanneteks peab hoolekogu lapsevanematelt tagasiside andmist kooli juhtkonnale, samuti lapsevanemate ja kooli vahel tekkinud probleemidele lahenduste otsimist ning kooli ja lastevanemate suhtluse tasakaalustamist. Hoolekogu püüab hea seista kooli maine eest.

Kontakt

Lapsevanematel on alati võimalus saata oma küsimused ja ettepanekud hoolekogu liikmetele aadressil hoolekogu(at)tamme.tartu.ee.

Hoolekogu tööplaan 2019/2020. õppeaastal

2019/2020. õppeaasta planeeritavad koosolekud

  1. 12. september 2019,
  2. 10. oktoober 2019,
  3. 05. detsember 2019,
  4. jaanuari lõpp või veebruari algus 2020,
  5. 19. märts 2020,
  6. mai 2020 vajadusel,
  7. 10. september 2020,
  8. september või oktoober 2020 lapsevanemate üldkoosolek (hoolekogu liikmete valimine),
  9. oktoober 2020.

Vajadusel peab hoolekogu koosolekuid tihedamalt (eelkõige kiiret lahendamist vajavate probleemide korral).

Protokollid

1. klasside komplekteerimise ja moodulklasside küsimus

Viimati muudetud: 05.12.19