Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli hoolekogu

Koosseis

 • Alvar Tipp - lastevanemate esindaja;
 • Ingrid Koni - lastevanemate esindaja;
 • Margo Saaremets - lastevanemate esindaja;
 • Koit Arro - lastevanemate esindaja;
 • Sven Lange - lastevanemate esindaja;
 • Elmut Paavel - lastevanemate esindaja;
 • Alari Avamägi - lastevanemate esindaja;
 • Kaidi Möll - lastevanemate esindaja;
 • Margus Sarap - vilistlaste esindaja;
 • Henry Narits - toetava organisatsiooni esindaja (Tammelinna Selts);
 • Katriin Rodi - õpilaste esindaja;
 • Kersti Loim - õppenõukogu esindaja;
 • Margit Ninn - õppenõukogu esindaja;
 • Reno Laidre - linna esindaja.
Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse Haridusosakonna 10.10.2022 otsusega nr O-22-0033.

Hoolekogu eesmärgid/ülesanded

Hoolekogu ülesanded on kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 73, sh kooli arengukava täitmise jälgimine ja osalemine muudatuste ettevalmistamisel, arvamuse avaldamine kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, eelarve projekti, arengukava, kodukorra ja ja teiste kooli tegevust puudutavate dokumentide ning kooliga seonduvate tegevuste kohta.

Lisaks jälgib hoolekogu kooli igapäevast majandamist (sh toitlustamine, remont, õppevahendid jne) ja püüab kaasa aidata õppekeskkonna parandamisele ning kooliümbruse liikluskorralduse ohutumaks muutmisele.

Olulisteks ülesanneteks peab hoolekogu lapsevanematelt tagasiside andmist kooli juhtkonnale, samuti lapsevanemate ja kooli vahel tekkinud probleemidele lahenduste otsimist ning kooli ja lastevanemate suhtluse tasakaalustamist. Hoolekogu püüab hea seista kooli maine eest.

Kontakt

Lapsevanematel on alati võimalus saata oma küsimused ja ettepanekud hoolekogu liikmetele aadressil hoolekogu(at)tamme.tartu.ee.

Hoolekogu tööplaan 2021/2022. õppeaastal

 • Kooli väliala planeeringu tegemise toetamine koostöös koolipidajaga.
 • Kooli tegevus ja rakendatavad meetmed seoses koroonaviiruse haiguse COVID-19 levikuga.
 • Kooli vastuvõtu tingimused ja kord, 1. klasside klassikomplektide arv 2022/2023. õppeaastal.
 • Kooli arengusuundade arutamine, määratlemine ja esiletoomine (nt robootika, infotehnoloogia, muusika, sport jm).
 • Kooli majandamise ja eelarve täitmise jälgimine.
 • Kooli personaliküsimused.
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste, sh andekate õpilaste, õppe tingimused ja kord.
 • Toitlustamise jooksvate probleemidega tegelemine.
 • Kooli traditsioonid, huviringid, klassiväline tegevus, üritused, koostöö teiste asutustega.
 • Kooli olmekeskkond (turvalisus, koristamine, tehniline heakord jm).
 • Kooli õppekeskkond (KIVA/heakord, õpetajate ja õpilaste toetus jne).
 • Muude hoolekogu pädevuses olevate teemadega tegelemine ja küsimuste lahendamine.

2022/2023. õppeaasta planeeritavad koosolekud

 1. 9. november 2022
 2. 14. detsember 2022
 3. 15. veebruar 2023

Vajadusel peab hoolekogu koosolekuid tihedamalt (eelkõige kiiret lahendamist vajavate probleemide korral).

Viimati muudetud: 29.10.20