Tartu Tamme Kool

Tartu Tamme Kooli hoolekogu

Koosseis

Kinnitatud Tartu Linnavalitsuse 30.10.2018. korraldusega nr 1191

Hoolekogu eesmärgid/ülesanded

Hoolekogu ülesanded on kirjas Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-is 73, sh kooli arengukava täitmise jälgimine ja osalemine muudatuste ettevalmistamisel, arvamuse avaldamine kooli põhimääruse, õppekava, kooli vastuvõtu tingimuste ja korra, eelarve projekti, arengukava, kodukorra ja ja teiste kooli tegevust puudutavate dokumentide ning kooliga seonduvate tegevuste kohta.

Lisaks jälgib hoolekogu kooli igapäevast majandamist (sh toitlustamine, remont, õppevahendid jne) ja püüab kaasa aidata õppekeskkonna parandamisele ning kooliümbruse liikluskorralduse ohutumaks muutmisele.

Olulisteks ülesanneteks peab hoolekogu lapsevanematelt tagasiside andmist kooli juhtkonnale, samuti lapsevanemate ja kooli vahel tekkinud probleemidele lahenduste otsimist ning kooli ja lastevanemate suhtluse tasakaalustamist. Hoolekogu püüab hea seista kooli maine eest.

Lapsevanematel on alati võimalus saata oma küsimused ja ettepanekud hoolekogu liikmetele aadressil hoolekogu(at)tamme.tartu.ee.

Hoolekogu tööplaan 2018/2019. õppeaastal

2018/2019. õppeaasta planeeritavad koosolekud

  1. 31. oktoober 2018,
  2. 5. detsember 2018,
  3. 30. jaanuar 2019,
  4. 20. märts 2019,
  5. 24. aprill 2019,
  6. mai 2019 vajadusel,
  7. 4. september 2019,
  8. september või oktoober 2019 - lapsevanemate üldkoosolek (hoolekogu liikmete valimine),
  9. oktoober 2019.

Vajadusel peab hoolekogu koosolekuid tihedamalt (eelkõige kiiret lahendamist vajavate probleemide korral).

Protokollid

1. klasside komplekteerimise ja moodulklasside küsimus

Viimati muudetud: 24.04.18