Tartu Tamme Kool

Mõned juhendid seoses automaatse sisukorra tegemisega

Read ja lõigud

Kui masinkirjutaja lõpetas käsitsi iga rea, siis tänapäevastes tekstitöötlusprogrammides teeb seda arvuti. Aga masin jääb masinaks ning aegajalt tekkib vajadus lõpetada rida ka mõne teise koha pealt. Kuna statistiliselt on seda vaja siiski üsna harva, siis ei ole programmeerijad teinud reavahetuse lisamist just kõige lihtsamaks - korraga tuleb vajutada registriklahvi (shift) ja reavahetusklahvi (enter).

Reavahetusklahvi nimi on ajas oma tekstitöötluses oma tähenduses ebatäpseks muutunud - tegelikult ei saa temale vajutades mitte uue rea vaid uue lõigu. Kui eesti keele tunnis räägitakse lõigust kui ühe mõttega tekstiosast, siis teksitöötlusprogrammis defineeritakse ta kui kahe lõigumärgi vahelist märgijada. Kõige lühem võimalik lõik on null märgi pikkune - tühi lõik. Lõigu osaks võivad olla ka pildid ja valemid.

Et aru saada, kus arvutikasutaja lõpetas lõigu ja kus rea aitab meid jällegi peidetud märkide näitamise režiim. Lõigumärk kuvatakse ¶ märgiga ja reapiir vasakule murtud noolena (reavahe). Rida on alati mingi lõigu osa ja temale rakenduvad lõigu vormingud. Elementaarsed lõiguvormingud käivad joonduse (vasakuke, keskele, paremale, rööpjoondatud), taanete (lõigutaane, esireataane, paremalt, vasakult, tabelduskohad) ja tühja ruumi kohta (lõigu ees, järel ja ridade vahel). Aga on olemas ka keerulisemad omadused (loetelu, lõigu tase teksti hierarhias, alustada alati uuelt leheküljelt, hoida järgmise lõiguga samal lehel, mitte lubada antud lõiku olla lehekülje lõpus üksinda jne). Selleks, et ühes dokumendis sarnase kujundusega lõigud saaks lihtsalt ühesuguseks kasutatakse veel ka lõigu laade (stiile).

Selleks, et arvuti poolt pakutavaid võimalusi maksimaalselt ära kasutada tuleb vältida tühjade lõikude kasutamist (st. ei tohiks vajutada kaks korda järjest enter klahvile).

Kui vajate:

  • tühja ruumi kahe lõigu vahele, siis kasutage lõigu vormindust (näiteks ctrl+0),
  • uut lehekülge, siis lehekülje piiri (ctrtl+enter)
  • tühja ruumi kahe rea vahel, siis suurendage reavahet (näiteks ctrl+5 või ctrl+2)
Ükski lause ei saa korraga kahte lõiku (lause keskel enterit vajutada ei või)!